Month: اکتبر 2017

مقاله بررسی ارزش CRP ، ESR، لوکوسیتوز و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون محیطی در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال زیر 14 سال در word

 مقاله بررسی ارزش CRP ، ESR، لوکوسیتوز و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت خون محیطی در تشخیص [...]

مقاله پسماندهای نیشکر ناجی جنگلهای شمال ایران در word

 مقاله پسماندهای نیشکر ناجی جنگلهای شمال ایران در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای [...]

مقاله تاثیر مصرف شیر تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بر عفونت ناشی از اشریشیاکلی O157:H7  در موش سوری در word

 مقاله تاثیر مصرف شیر تخمیر شده با بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم بر عفونت ناشی از [...]

برری ارتباط بین شاخصهای اتی حسابداری بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در word

 برری ارتباط بین شاخصهای اتی حسابداری بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس [...]

مقاله همبستگی صفات مورفولوژیک و تحمل به خشکی در ارقام سیب در word

 مقاله همبستگی صفات مورفولوژیک و تحمل به خشکی در ارقام سیب در word دارای 5 صفحه می باشد و [...]

مقاله مطالعه تاثیر شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعیف با فشار محصور شوندگی پایین توسط نرم افزار PFC2D در word

 مقاله مطالعه تاثیر شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعیف با فشار محصور شوندگی پایین [...]

نقش مولفه های وسواس مرگ در پیش بینی اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در word

 نقش مولفه های وسواس مرگ در پیش بینی اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در [...]

مقاله رابطه علی بین صادرات بدهی دولت و رشد اقتصادی در word

 مقاله رابطه علی بین صادرات بدهی دولت و رشد اقتصادی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای [...]

پاورپوینت سازه‌های چوبی در word

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد پاورپوینت سازه‌های [...]

مقاله مقایسه پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی زندهمانی در نژادهای آرمان، ایرانبلک و بلوچی در word

 مقاله مقایسه پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی زندهمانی در نژادهای آرمان، ایرانبلک و [...]