مديريت هتلداري

گردشگری و توسعه پایدار در word

 گردشگری و توسعه پایدار در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران در word

 بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران [...]

تأملی کارکردی بر نقش توسعه پایدار گردشگری دینی در جامعه ایران در word

 تأملی کارکردی بر نقش توسعه پایدار گردشگری دینی در جامعه ایران در word دارای 31 صفحه می [...]

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری در word

 سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری در word دارای 114 صفحه می باشد و [...]