زبان فارسي

تحقیق وضع عمومی شعرا در word

 تحقیق وضع عمومی شعرا در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

تحقیق بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی در word

 تحقیق بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی در word دارای 41 [...]

مقاله ادبیات داستانی ایران در word

 مقاله ادبیات داستانی ایران در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

مقاله حافظ شیرازی در word

 مقاله حافظ شیرازی در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

تحقیق قدیم ترین آثار زبان ایران در word

 تحقیق قدیم ترین آثار زبان ایران در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

بررسی معانی واژه اسطوره در word

 بررسی معانی واژه اسطوره در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در [...]

تحقیق زبان فارسی در word

 تحقیق زبان فارسی در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه نظامی گنجوی در word

 بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه نظامی گنجوی در word دارای 227 صفحه می باشد و دارای [...]

تحقیق زندگی نامه و آثار سعدی در word

 تحقیق زندگی نامه و آثار سعدی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

بررسی و مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی در word

 بررسی و مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی در word دارای 144 صفحه می باشد و دارای [...]