تربيت بدني و علوم ورزشي

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال در word

 تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال در word دارای 150 صفحه [...]

فایل پیدایش زورخانه در word

 فایل پیدایش زورخانه در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و [...]

فایل مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی در word

 فایل مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای [...]