گزارش کار آموزي و کارورزي

کاراموزی فن و هنر سفالگری در word

 کاراموزی فن و هنر سفالگری در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می [...]

گزارش كارآموزی سم شناسی ، آفت كشها در word

 گزارش كارآموزی سم شناسی ، آفت كشها در word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft [...]

کارآموزی مركز تلفن شهید منتظری در word

 کارآموزی مركز تلفن شهید منتظری در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

گزارش كارآموزی در شركت غذایی پیچكدرطراحی سیستم مالی (صنعتی) در word

 گزارش كارآموزی در شركت غذایی پیچكدرطراحی سیستم مالی (صنعتی) در word دارای 44 صفحه می [...]

کارآموزی شرکت دنیا قوم در word

 کارآموزی شرکت دنیا قوم در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد [...]

گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماری‌ها و علف های هرز) در word

 گزارش کارآموزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات، بیماری‌ها و علف های هرز) در word دارای 22 [...]

گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری در word

 گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات [...]

گزارش کارآموزی سیستم تلویزون در word

 گزارش کارآموزی سیستم تلویزون در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word [...]

گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك در word

 گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در [...]

گزارش کاراموزی مرکز فایلات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان در word

 گزارش کاراموزی مرکز فایلات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان در word دارای 104 صفحه می [...]